BAGUIO CITY – Nangrugi idi kalman ti panangikalikagum ti lokal a gobyerno ti Baguio iti panakaiparang ti negatibo a resulta ti RT-PCR test dagiti travellers nga agtawen ti 17 agpababa sakbay dagitoy a mapalubusan a makastrek ditoy siudad.

Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, daytoy ket gapu iti ngumatngato a kaso ti COVID-19 iti siudad ken ti pangta ti Delta variant ken Lambda variant ti COVID-19.

-- Advertisement --

Kinunana a saan met nga agbaliw dagiti maikalkalikagum a dokumento kadagiti travellers nga agtawen ti 18 agpangato, nabakunaan man wenno saan pay.

Inaklonna met a posible a gapu iti nasao a pagalagadan ket maksayan dagiti travellers nga agturong ditoy siudad.

– ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong

Kagiddan iti daytoy, imbinglay ni Mayor Magalong a panggepda a kissayan manen ti bilang dagiti turista a mapalubusan a makastrek ditoy siudad iti innaldaw.

Kinunana a daytoy ket gaputa saan metlaeng a maragragpat ti puntirya a 3,000 a bilang dagiti turista nga akomodaren ti siudad iti innaldaw.

Immunan a naituding ti nasao a limitasyon iti bilang dagiti turista a mapalubusan a makastrek ditoy siudad iti innaldaw tapnu makontrol latta ti panaggaraw dagiti tattao ken maliklikan ti ad-adda a panagwaras ti COVID-19.

Sigun pay iti mayor, maingetan ti panakasukimat dagiti turista a sumangsang-at ditoy siudad nangruna ta nakastreken ti Delta variant ti COVID-19 ditoy pagilian.