BAGUIO CITY – Sumangsango ita iti kaskenan a kaso ti maysa a balasang ken ti sigud a nobyona kalpasan a nag-viral iti lokalidad ti video footage ti maatap a panaka-kidnapna sadiay Barangay Dizon Subdivision, parbangon ti May 6.

Sigun kenni outgoing Baguio City Police Office, City Director PCol. Allen Rae Co, naduktalan iti imbestigasyonda a plinano a mismo ti nasao a balasang ken ti suspek a sigud a nobyona ti insidente.

Immuna iti daytoy, nangitunda iti panagdanag ken panagbuteng kadagiti residente iti lokalidad ti nagwaras iti social media ti video footage manipud iti maysa a CCTV camera a pakakitaan ti pannagna ti balasang ken ti dua pay a kadwana, ti panagsardeng ti van iti batogda ken ti panakaiguyod ti biktima pastrek iti lugan.

Kinuna ni Col. Co nga iti imbestigasyonda ket maysa a ‘kidnap me’ scheme a plinano ti balasang ken ti sigud a nobyona tapnu maiyaw-awan ti pamilya ti balasang gaputa saan a kayat dagitoy ti relasyon ti dua.

Naduktalan pay iti imbestigasyon a karuruar laeng ti suspek iti pagbaludan.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBaguioBombo%2Fstatus%2F1391558333224480771&widget=Tweet

Inted met ti nasao a lalaki iti pulisya ti kopya dagiti screenshots ti text messages iti nagbaetanda iti balasang a pakabasaan iti panagplanoda iti insidente.

-- Advertisement --

Sigun kenni Col. Co, paset daytoy ti panagbabawi ti lalaki iti inaramidda ken iti nagbalin nga epekto daytoy iti publiko.

Nupay kasta, kinunana nga asinoman nga agaramid ti biddut a report ken palso a krimen ket sumango iti kaskenan a pannusa gaputa panagsayang laeng daytoy iti resources ti pulisya, nangruna ti panawen a mabusbos iti panagimbestigar dagitoy.