-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY–Posible a sumangpet ditoy Baguio City dagiti bakuna kontra COVID19 inton umuna wenno maudi a paset ti third kwarter iti agdama a tawen.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni City Administrator Engr. Bonifacio Dela Pena, kinunana nga urayenda laengen ti isasangpet dagitoy manipod iti nanggatanganda a supplier.

Kinunana a dagiti supplier ti mangamong a mangidanun ditoy siudad kadagiti bakuna a maikarga kadagiti vaccine freezers.

Malaksid iti dayta, dinakamatna a siento porsiento a nakasaganan ti siudad ti Baguio para iti pannakaiwaras dagiti bakuna kontra COVID19.

Kinunana nga awanen ti makita dagitoy a parikot seknan iti pannakaiwaras dagiti bakuna ditoy siudad.

-- ADVERTISEMENT --

Maipalagip a dinamatna metlaeng a nakasagana ti listaan dagiti nasken a maipangruna a maipaayan ti bakuna kas kadagiti frontliners, natataengan ken health workers.

Kinuna pay ni De la Pena a nangipatungpalda laengen iti simulation exercise tapnu maiyaplikar dagiti vaccinators ti naadalda seknan iti panagbakuna kasta metten tapnu marukod ti kinasagana ti siudad iti vaccination roll out.

ni City Administrator Engr. Bonifacio Dela Pena

Kabayatana,
Agtultuloy ti panangipatungpal ti lokal a gobierno ti Baguio City iti Information Dissimination Campaign para kadagiti umili ti syudad seknan iti COVID19 vaccine.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio ken City Administration engr. Bonifacio Dela Pena, kinunana a dumanon laeng iti 60% agingga 70% kadagiti residente dagiti sidadaan nga agpabakuna

Kinunana a nababa paylang daytoy a bilang manipod iti puntiryada a bilang dagiti mabakunaan ditoy syudad.

Kagiddan iti dayta, kinunana nga ar-araminden ti lokal a gobierno ti amin a kabaelanda tapnu awaten ti publiko ken awan ti masayang kadagiti bakuna.

Mainaig iti dayta, kinunana a nangina ti bakuna ngem ti parikot laeng ket ti kinakurang ti suplay a maala ditoy pagilian.

City Administrator engr. Bonifacio Dela Pena