BAGUIO CITY – Panggep ti lokal a gobierno ti Baguio City a mangibangon iti pasilidad a mangpataud iti suplay ti oxygen para kadagiti pasiente ti COVID19.

Iti eksklusibo a panakiuman ti Bombo Radyo Baguio kenni Engr. Bonifacio De la Pena, city administrator, kinunana a makipatpatang ita ti siudad kadagiti oxygen providers iti pagilian para iti panakaisagana ti proposal ken katulagan para iti nasao a panggep.

-- Advertisement --

Kinunana a daytoy ket kas panagsagana ti siyudad iti posible a panagkurang ti suplay ti oxygen tanks gapu iti panagangato ti kaso ti COVID19.

Dinakamatna a tuladen ti siudad ti probinsia ti Ilocos Sur nga adaanen iti bukodna nga oxygen facility a mangsup-suplay kadagiti amin nga ospital iti nasao a probinsiya.

Nupay kasta, impatalged ni Dela Pena nga umdas paylaeng iti agdama ti suplay ti oxygen tanks iti siudad ken awan unay ti parikot iti distribusion dagitoy agsipud ta adu ti pagal-alaan ti lokal a gobierno iti suplay ti oxygen.

Impanamnamana pay nga umdas ti suplay dagiti kaskenan nga agas kontra iti COVID19 a pakairamanan ti remdisivir ken adda met ti nailatang a pondo para iti alternatibo nga agas a tocilizumab para kadagiti pasyente iti COVID-19 nga adda iti nakaru a kasasaad.