photo | PROCOR

BAGUIO CITY – Sumangsango iti kaso a panaglabsing iti RA 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ti maysa a babai a drug personality bayat a sumangsango ti kabsatna a lalaki iti obstruction of justice ken direct assault kalpasan ti naisayangkat a buy-bust operation sadiay Santa Rosa, Bangued, Abra idi kanikadua.

Nabigbig ti babai a drug personality a ni Aiza Acena Bandilas, 32-anyos, maika-17 a target listed drug personality ti PNP ken PDEA bayat a nabigbig ti kabsatna a ni Avelino Acena Bandilas Jr., 27-anyos, gwardia ken nakalista metlaeng a High Value Individual sadiay Bangued, Abra.

-- Advertisement --

Maibasar iti report, natiliw ni Aiza Bandilas idi inlakona ti maysa a pakete ti maatap a shabu iti maysa nga operatiba iti naisayangkat a buy-bust operation ken idi kinapkapanda daytoy ket nakumpiskar iti ikotna ti maysa pay a pakete ti maatap a shabu.

Kabayatan ti operasyon, simmangpet ti naka-motorsiklo a ni Avelino Bandilas Jr., nagpabigbig a kabsat ti natiliw ken ginandatna a lapdan ti panakatiliw ti kabsatna babaen iti panangbutbutengna iti maysa kadagiti operatiba.

Inanawa daytoy dagiti pulis ngem saan a nagpa-anawa agingga a nagsubli iti ayan ti backpackna a nakasab-it iti motorsiklona.

Nupay kasta, nakita dagiti pulis ti paltog iti bag isut gapuna a linapdanda daytoy ken iti panagsukimatda ket nakitada ti maysa a caliber 38 revolver a naglaon ti lima a bala.