© to the owner

BAGUIO CITY – Mangrugi inton sumaruno a lawas ti panagrikos ti City Veterinary and Agriculture Office kadagiti nagduduma a babbarangay ti Baguio para iti libre a panagbakuna kadagiti taraken nga aso ken pusa kontra iti rabis.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni City Veterinarian Dr. Brigit Piok a paset daytoy ti kampanyada a mabakunaan ti dumanon 40,000 nga aso iti entero a 2021 tapnu maipasigurao ti kinatalged dagitoy manipud iti rabis.

Kinunana nga agleppas ti nasao a barangay vaccination inton January 28 ngem adda met ti libre ken innaldaw a panagbakuna iti aso ken pusa iti mismo nga opisinada.

-- Advertisement --

Dinakamatna a nasken laeng nga itugot dagiti pet owners ti record wenno card ti taraken dagitoy a maipabakuna ken nasken a dagiti maipabakuna nga aso ken pusa ket saan a masikog, saan nga agsaksakit ken agtawen ti tallo a bulan nga agpangato.

Innayonna a nasken met a masurot ti social distancing ken ti panagsuot dagiti pet owners iti face mask ken face shield.

Impannakkelna pay a kabayatan ti pandemya ket adu a pet owners ti nangipabakuna kadagiti tarakenda nga aso ken pusa.

Sigun kenni Dr. Piok, 80 percent kadagiti addaan taraken nga aso ti agtungtungpal iti panangipabakuna kadagiti taraken dagitoy.