photo © PJ Haight

BAGUIO CITY – Agtalek ti ama ti Atok, Benguet a bassit ti agbalin nga epekto ti frost wenno andap kadagiti mula dagiti mannalon sadiay ken saan unay a nalawa dagiti maapektaran a pagmulaan.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, inlawlawag ni Mayor Raymundo Sarac a daytoy ket gaputa ammo metten dagiti mannalon sadiay ti aramidenda tunggal dumteng ti panawen a mapasaran sadiay ti panag-andap.

Kinunana a sakbay pay ti Enero ken Pebrero ket nagsukaten iti mula a nateng dagiti mannalon ken ti inmulada ket dagiti nateng a saan a nakaro a maapektaran iti andap kas iti rootcrops, pakairamanan ti radish, carrot ken patatas.

-- Advertisement --

Innayonna a masapa met nga agsibog iti mula dagiti mannalon tapnu marunaw dagiti yelo a kimpet kadagiti mula tapnu saan nga iti bulong a marunaw dagitoy no sumingising ti init.

(ni Atok, Benguet Mayor Raymundo Sarac)

Dinakamatna pay nga aramiden amin ti lokal a gobyerno ti kabaelanda tapnu maikamang kadagiti maseknan nga opisina kas iti Department of Agriculture dagiti pakaseknan dagiti mannalon iti andap tapnu matulongan met dagitoy.

Imbinglay ni Mayor Sarac a kadawyan a mapaspasaran ti panag-andap sadiay Atok tunggal Enero ken Pebrero ken ita a tawen 2021 ket idi Enero 3 a narikna ti panagbaba ti temperatura sadiay.

Naamuan kenkuana nga idi kanikadua ket nailista ti Atok ti dumanon 6°C a kababaan a temperatura sadiay, adayo a nababbaba no idilig iti 10.4°C a kababaan a temperatura a nailista iti Baguio City.