-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Pinaglibakan ti dadaulo ti Benguet General Hospital ti alegasyon seknan iti saan a nasayaat nga operasyon wenno performance dagiti swabber sadiay.

Iti pakaseknan nga indanon ti maysa nga ama iti istasyon ti Bombo Radyo Baguio, kinunana a naituding a maipasidong koma iti Caesarean ti masikog nga anakna iti nasao nga ospital idi Mayo 20 rason a nagpa-swab test daytoy idi Mayo 18.

Kalpasan ti dua nga aldaw, rinumwar ti swabtest result ti maseknan a mangibagbaga a positibo iti COVID-19 ngem saan a napnek rason a nagpaisidong manen iti swab test kadagiti dua a pribado nga ospital ken sadiay a rinumwar ti negatibo a resulta daytoy.

Iti reklamo ti nasao nga ama, kinunana a narigatan a nagbiruk ti anakna iti pagpasngayanna gaputta kaadoan kadagiti ospital ket saanda nga inawat iti rason a maatap a binagaan ti BeGH a saanda nga awaten ti anakna.

Kabayatanna, iti met benneg ti Benguet General Hospital, inaklonna a saan nga agpapada ti rumrumwar a resulta gaputa nakadependar daytoy iti klase ti swabtest kas ti antigen test, RT-PCR Test, Saliva Testing ken daduma pay.

-- ADVERTISEMENT --

Impetteng pay ni BeGH Acting Chief Dr. Meliarazon Dulay nga awan ti kinapudno ti akusasyon a binagaanda dagiti daduma nga ospital a saanda nga awaten ti maseknan nga indibidual gaputa awan ti karbenganda a manglapped kadagiti pasyente a mangpili iti pagpakonsultaanda nga ospital.

Inayonna nga no adda man dagiti ospital a saan a nangakseptar iti maseknan ket posible a napunno dagiti kwarto wenno kapasidad dagitoy.

ni BeGH Acting Chief Dr. Meliarazon Dulay