-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Maipasidong manen ti probinsia ti Abra iti Enhanced Community Quarantine (ECQ) mangrugi inton bigat, September 8 agingga inton September 17, 2021.

Sigun kenni Governor Joy Bernos, kasaruno daytoy ti panakailistada ti kaunaan a kaso ti Delta variant ti COVID-19 sadiay.

Kinunana a naawatda metten ti pammilin para iti panakaipatungpal ti nasao a community quarantine.

Impasiguradona met a nakasaganada a mangaramid ti nagduduma nga addang tapnu maprebentaran ti panagwaras ti napegpegad a variant ti COVID-19.

Inlawlawagna nga umuna nga addang nga aramidenda ti panangipaulog ti hard lockdown ken panangipatungpal kadagiti pagalagadan ken wagas nga impaulog ti Department of Health (DOH).

-- ADVERTISEMENT --

Ad-adda pay nga irtenganda ti panagbantay kadagiti border checkpoints tapnu mawanawanan dagiti umuneg ken rumwar iti masakupan ti probinsia.

Maikalkalikagum ti panangiparang dagiti travellers a dumalan kadagiti border control ti Abra iti dokumento ti panagrehistroda iti spass.ph ken iti negatibo a resulta ti RT-PCR test wenno full vaccination card.

Maibasar iti report ni Abra Provincial Health Officer Dr. Maria Cristina Cabrera, ti kaunaan a Delta variant sadiay Abra ket pasyente nga agtawen ti 65 a residente ti Danglas, Abra.

Immuna a nataming ti nasao a pasyente gapu iti spinal cord injury iti Bangued Christian Hospital sakbay a naipan sadiay Batac ken naipasidong iti RT-PCR test.

Nagnegatibo ti resultana ken na-admit sadiay Batac idi July 22, 2021 ken naipasidong manen iti RT-PCR test idi August 10, 2021 ket negatibo manen ti resultana.

Naipasidong manen ti pasyente iti RT-PCR test idi August 15, 2021 ken sadiayen a nagpositibo iti resultana.

Naamuan a ti specimen ti pasyente a naala sadiay Batac ti naipatulod para iti genome study ken sadiay a naduktalan a Delta positive.

Naamuan pay a nakaruar iti ospital sadiay Batac ti nasao a pasyente idi August 24, 2021 ken sinabat ti ambulansia ti lokal a gobyerno ti Danglas, Abra ken nagdiretso a naipasidong iti home quarantine.