Map of South Korea

BAGUIO CITY – Mabutbuteng ita dagiti dadduma nga overseas Filipino workers (OFWs) sadiay South Korea gapu iti agtultuloy a panagngato ti kaso ti coronavirus disease (COVID) 2019 sadiay.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni Junmar Tiban manipud Sablan, Benguet ken factory worker sadiay Gyeonggido Pocheon-si, South Korea, kinunana a maamakdan iti posible a panakaideklara ti travel ban sadiay.

Dinakamatna a naituding daytoy nga agbakasyon ditoy Pilipinas inton Abril ngem amangan no saan daytoy a matuloy no maideklara ti travel ban.

-- Advertisement --

Kinunana a kayatna koma ti agawid tapno makadwana met ti pamilyana.

Innayonna a saanen dagitoy nga agturturong kadagiti lugar nga ayan ti adu a tattao ken mangisaysayangkatda kadagiti precautionary measures.

Kinuna pay ni Tiban nga adda ti maysa a kompania sadiay South Korea a mangi-manmandato kadagiti empleado daytoy nga agpa-ipasidong iti quarantine iti makalawas no sadino, adda dagiti Pinoy nga apektado iti daytoy.

Maibasar iti kaudian a report, dumanonen iti sangapulo dagiti pimmusay sadiay South Korea gapu iti COVID 19 ken adda ti 144 a baro a kaso ken dumanon itan iti pakabuklan a 977 ti kaso ti nasao a virus sadiay.