📸 PIA Benguet

BAGUIO CITY – Natuloy latta ti panakarambak ti maikapito a tawen ti Fruit Festival ti Sablan, Benguet iti baet ti panakaapektar ti produksion ti prutas sadiay gapu iti napasaran a nepnep kadagiti napalpalabas a bulan.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio kenni Mayor Manuel Munar Jr., kinunana a nagbalin a simple ngem naisangsangayan ti panakarambak ti pestibidad dagitoy nga addaan ti tema a “Building Resilience through Gratitude.”

-- Advertisement --

Kinunana a saandan a nangimbitar kadagiti bisita gaputa bassit laeng ti programa ken pamisa nga insayangkat dagitoy.

Sigun kenkuana, naapektaran ti produksion ti prutas sadiay gaputa awan unay ti naapit a prutas gapu iti bassit a bunga dagiti nagduduma a fruit-bearing trees a kadawyan nga agbungbunga tunggal Agosto ken Setyembre.

Innayonna a gapu metlaeng iti agdama a pandemya ket simple laeng a panagrambak ti napasamak a pinasetan dagiti opisyales, empleyado ti Sablan Municipal Hall ken dadduma pay nangrunata maipawil paylaeng panakaisayangkat ti social gathering.