-- ADVERTISEMENT --

BAGUIO CITY – Nadangran ti innem nga indibidual iti tallo a nagsisina nga aksidente iti kalsada sadiay probinsia ti Abra kabayatan ti panagngudo ti 2017.

Immuna a napasamak ti panakadangran ti tallo nga indibidual kalpasan a nagdinnungpar ti maysa a motorsiklo ken maysa a tricycle sadiay Naguirayan, Pidigan.

Maibasar iti report, daldalyasaten ti motorsiklo nga imanmaneho ni Christopher Cabbab, 19-anyos ti kalsada paturong sadiay Bangued, Abra idi napaay daytoy a mangbigbig iti senyas ti driver ti tricycle a ni ni Delton Felicitas, 33 anyos nga agakar daytoy iti linya a nangitunda iti panagdinnungparda.

Nangitunda ti insidente iti panakabaliktad ti tricycle ken iti panakadangran ti dua a driver, pakairamanan ni Ali Carsola Cabbab, 29-anyos a back rider ti motorsiklo.

-- ADVERTISEMENT --

Kabayatanna, nadangran ti agtutubo a ni Mark Lester Buenafe Tabangcura ken ti kaduana a 10-anyos a ni Kevin Benabese Borillo kalpasan a dinungpar ti motorsikloda ti maysa a tricycle sadiay Zone 4, Bangued, Abra.

Maibasar iti report, ginandat ni Tabangcura nga ag-overtake ngem iti panagakarna iti linya ket nadungparna ti maysa a tricycle iti nasao a linya.

Kabayatanna, nadangran met ti 18-anyos a ni Laurence Barras Bilgera kalpasan a natumba ti imanmanehona a motorsiklo idi binanggana ti likod ti maysa a kotse sadiay Taft Street Zone 5, Bangued, Abra.

Maibasar iti report, ginandat ni Bilgera nga i-overtake ti sarsarunuenna a kotse ngem napaay daytoy a nangitunda tapnu madungparna ti likod ti kotse ken iti panakatumba ti motorsiklona.

Nagsagrap daytoy iti dunor iti ulo ken naduktalan iti imbestigasyon a nakainom daytoy iti arak.