BAGUIO CITY – Manamnama a sumangpet ita a lawas ti 250 nga oxygen tanks a ginatang ti lokal a gobyerno ti Baguio City kas paset ti panagsagana daytoy iti posible a panagngato dagiti kaso ti COVID-19 nga itunda ti napegpeggad ken naparpartak a maiyakar a variants ti nasao a sakit, partikular ti Delta variant ken Lambda variant.

Kasaruno daytoy ti pammilin ni Mayor Benjamin Magalong a panaka-imbentaryo dagiti available a tangke ti oxygen kadagiti ospital ken isolation facilities iti siudad ken iti pribado a sektor tapnu maipasigurado nga adda ti umdas a suplay iti oxygen ken iti nasao a medical equipment.

-- Advertisement --

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni City Health Services Office (CHSO) Supply Officer Marvin Domigsi, kinunana a ti 250 nga oxygen tanks ket bukbuklen ti 100 a tangke a sag-5 pounds ; 100 a tangke a sag-10 pounds ken 50 a tangke a sag-20 pounds.

Dinakamatna met nga iti kaudian a panagimbentaryo dagitoy, addaan ti Baguio City Community Isolation Unit iti Santo NiƱo Hospital iti 35 nga oxygen tanks a sag-50 pounds; 7 nga oxygen tanks a sag-10 pounds ken 3 nga oxygen tanks a sag-5 pounds.

Kinunana nga addaan met ti isolation unit ti Teachers’ Camp iti 2 nga oxygen tanks a sag-50 pounds bayat nga addaan ti Laurel Dormitories sadiay Bonifacio Road iti 2 nga oxygen tanks a 50 pounds ken 10 pounds malaksid pay iti 15 nga oxygen tanks a sag-15 pounds nga adda ita iti Supply Office ti CHSO.

Imbinglayna met nga iti agdama ket dua paylaeng a pribado nga indibidual ti nang-contact kenkuana ken nangipalista iti oxygen tank dagitoy a mabalin a mabulod iti kanito nga agkurang ti siudad iti oxygen tank.

Sigun pay kenni Domigsi, iti kanito a maibus ti oxygen a linaon dagiti oxygen tanks a ginatang ti lokal a gobyerno ket adda met ti dakkel nga oxygen concentrator ti Baguio General Hospital and Medical Center para iti panaka-refill dagiti nasao a tangke.

Naamuan metlaeng nga iti BLISTT Area ket maymaysa laeng ti oxygen supplier nga addaan ti bukod nga oxygen plant a pagal-alaan ita ti siudad ken kabangibang a munisipyo iti suplay ti oxygen.