BAGUIO CITY – Natiliw ti dua a lallaki gapu iti panangibiaheda ti marijuana bricks paturong sadiay Metro Manila iti naisayangkat nga operasyon sadiay Bulanao, Tabuk City, Kalinga idi kalman.

Nabigbig dagitoy a da Victor Guimba alyas Sabado a residente ti Loccong, Tinglayan, Kalinga ken maysa kadagiti Regional Top Ten Drug Personalities ti Cordillera ken ti kadwana nga 18-anyos a residente ti Pacak, Agbannawag, Tabuk City, Kalinga.

-- Advertisement --

Maibasar iti report, nakaawat dagiti pulis iti impormasyon mainaig iti gray Toyota Fortuner a nagtaud sadiay Manila a napan sadiay Kalinga a nangsukon kenni Guimba tapnu agala ti marijuana.

Dagus a naisayangkat ti operasyon tapnu maiserbi ti standing warrant of arrest ni Guimba iti kaso a panaglabsing iti RA 9165 wenno ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Kabayatan ti panagsawar dagiti operatiba ket nakitada ti nasao a lugan iti national highway sadiay Bakras, Bulanao, Tabuk City.

Apaman a naberipikar dagiti pulis ti lugan ken ni Guimba, immasidegda iti daytoy tapnu iserbi ti warrant of arrest ni Guimba.

Nupay kasta, inruar ni Victor ti paltogna ken impatudona iti direksion dagiti operatiba sakbay nga immanehona ti lugan paturong iti Mapaoay, Ipil.

Kinamat dagiti pulis dagiti agliblibas a suspek ken pinasardengda dagitoy.

Nupay kasta, nagkedked dagiti suspek ken pinaputokanda dagiti operatiba a rason tapnu agbales met dagitoy agingga a naiturong ti lugan iti talon iti igid ti kalsada kalpasan a natamaan ti maysa a pilid daytoy.

Sadiay metten a tiniliw dagiti pulis dagiti suspek.

Naiturong ni Victor iti ospital tapnu mataming ti nasagrap daytoy a tama ti bala ti paltog bayat a naikustodiya ti pulisya ti 18-anyos a kadwana.

Nakumpiskar ti 10 a marijuana bricks nga aggatad ti agarup nasurok 10,000 grams ken aggatad ti P1.2-M, maysa a Caliber 9mm a naglaon ti maysa a magazine ken uppat a bala, dua a hand grenade, cash, cellphone, bag a naglaon ti nagduduma a dokumento ken ti nasao a lugan.