BAGUIO CITY – Naipila sadiay Kamara ti dua a gakat para iti panakaipatakder ti specialized sports high school ken arts high school ditoy siudad ti Baguio.

Sigun kenni Congressman Mark Go, agserbi dagitoy para iti pagkasapulan dagiti talentado nga agtutubo ditoy siudad ken kadagiti kabangibang a munisipyo.

-- Advertisement --

Panggep ti House Bill 9386 ti panakaibangon ti Baguio City Sports High School a pagsanayan ken pagadalan dagiti promising students.

Manamnama a mangipaay pay daytoy kadagiti oportunidad iti panangragpat dagiti nasao nga estudyante iti arapaapna iti sports.

Mangidiaya ti pagadalan iti sports-focused curriculum kagiddan dagiti kasapulan a general academic curriculum.

Sigun kenni Cong. Go, agtaltalinaed ti City of Pines a nalatak a pagsanayan dagiti atleta manipud iti nagduduma a paset ti pagilian.

Innayonna nga iti tulong ti gobyerno ket mabalin a mapasayaat pay dagiti sports training facilities ti Baguio tapnu maragpatda ti international standards.

Tarigagay met ti House Bill 9387 a maibangon ti Baguio City High School for the Arts tapnu mapadur-as pay dagiti talento dagiti young artists ti siudad ken masuportaran ti long-standing heritage ti Baguio iti folk art and crafts.

Suportaran daytoy ti commitment ti siudad para iti panakasustinir ti creative ken cultural traditions ken maipaayan iti nasustinir a pagbiagan dagiti local artisans.

Innayon ni Cong. Go a babaen iti nasao nga arts school ket maipaayan iti lugar dagiti talentado nga agtutubo ti Baguio ken kabangibang a munisipyo a mangpasayaat pay iti skills ken artistic expression dagitoy.