photo credit to Sandex Bayaua Nunag

BAGUIO CITY – Pimmusay ti 19 nga indibidual bayat a nadangran ti 22 a dadduma pay kalpasan a natnag iti rangkis ti naglugananda nga elf truck sadiay Conner, Apayao iti 7:00 idi rabii.

Sigun kenni PCapt Manuel Canipas Jr., hepe ti Conner Municipal Police Station, nagtaud ti elf truck sadiay Rizal, Cagayan a nagluganan dagiti 44 a pasahero a nagala iti bin-i nga irik nga inwaras ti gobyerno.

Kinunana a paawiden ti truck nga imanmaneho ni Merlito Gannaban idi killaat a nagiddep ti makina ti lugan kabayatan ti panagsang-atna iti kalsada sadiay Karikitan, Conner.

-- Advertisement --

Gapu iti daytoy, immatras ti trak agingga a natnag iti rangkis nga addaan kauneg a 20 a metro.

Sigun kenni Canipas, naduktalan iti inisyal nga imbestigasyonda nga overloading ti makitkitada a rason iti panakatnag ti nasao a trak gaputa malaksid kadagiti 44 a pasahero ket adda pay ti linaon daytoy a bin-i ti irik.

Kinunana a gapu iti kadagsen ti karga ti lugan ket saan a nabaelan ti driver a nai-preno daytoy idi natay ti makinana.

Kabayatanna, manarimaan met a matamtaming ti 11 kadagiti nadangran iti Conner District Hospital ken naiturong met dagiti 11 a dadduma pay a nadangran iti Cagayan Valley Medical Center bayat a tallo a pasahero ti saan a naan-ano.

Am-ammuen met ita ti pulisya ti pakabigbigan dagiti biktima iti nasao nga insidente.

Maibasar met iti maysa a post ti netizen a karaman kadagiti nagresponde, nailanad nga 18 dagiti nabigbig bayat a maysa a babai ti saan pay a nabigbig.

Listaan dagiti nagan dagiti pimmusay:

 1. Aberion, Amparo Ole
 2. Asperela, Domingo Gundan
 3. Dacuycuy, Hermalina
 4. Dajucon, Pacita
 5. Gundan, Mercy Pataras
 6. Mamauag, Claro Culili
 7. Pigaten, Milo Mamerto
 8. Milo, Susana Ballesteros
 9. Molina, Ludalina Talay
 10. Molina, Rosemarie Bayaua
 11. Pagtama, Rudy Velasco
 12. Pamittan, Margie Agustin
 13. Patay, Leticia Bayaua
 14. Sabatan, Conrado Molina
 15. Sosa, Reymundo Battad
 16. Talay, Brenda Datul
 17. Talay, Imelda Ole
 18. Talay, Jayson Verdadero