-- ADVERTISEMENT --

Ang pag agaw sang china sa mga kapuloan sa West Philippine Sea
Presensya nila ang nag tuga sang dako nga controversy
Indi lamang ini sa aton pungsod gina debatehan
Kundi lakip naman sa america kag iban pa nga mga kapungsoran

Ini ang madugay na nga isyu gikan pa sang nagliligad nga administrasyon
Gani sa international tribunal ginpaska naton ang akusasyon
Ginpamatian ini kag sa aton nagpabor ang desisyon
Dedsisyon nga sa limot aton nga ginlubong

Ginlubong sang dese sais milyones ka mga pomoloyo
Nga may dako nga pagpati nga sang aton presidente ini iya ipakigbato
Bangud nga siya lamang sadto nga kandidato ang may kaisog nga magpahayag
Bandera iya ipatindog kabuhi ya man ang mahimulag

Sa karon ini nga pahayag ang kadungan man nga nalubong
Sa ginhimo sang china nga reclamation
Nga ila gin gamit para hulugpaan sang ila eroplano pang giyera
Kag mga arsenal sang armamento sang ila nga militarya

Bisan pa gani nga pila ka anay naton opisyal ang nagpasaka kaso
Batok sa presidente sang mga tsino
Gobyerno karon ang nangin malas ay sa sini nga kausa
Mangin wala na kuno ini sang kapuslanan kay sa ICC kita ang nagbiya na

-- ADVERTISEMENT --

Ang mga yara sa palibot nga kuntani sa aton sarang makatabang
Mga puede naton sa ital ital masandigan
Gin amat amat naton ka sikway bangud kita karon ang lubos gid nga nagala om
Nga sa pagpakig abyan sa china kita ang may palaaboton

Maayo bala ini nga palaaboton nga sa ulihi kita ang ila na nga pagasakopon?
Sa pag agaw pa lamang nila sa west philippine sea nga kapoloan
Tuman na ka damo nga mangingisda naton ang nagutman
Bangud sila ang ginpangtabog nadulaan sang palangitan an

West philippine sea nga abunansya sang manggad pangdagat
Kuntani sa kakulang sang mga isda sa tienda ikaw ang sabat
Ugaling ginapangtabog na sa karon ang aton mananagat
Sa sini nga kadagatan nga gina panag iyahan sang aton nga mga kaliwat

Sin o gid bala ahyan nga lider ang maka tabang
May kaisog nga ipakig bato ang para sa aton tanan
Ang mahamungaya nga dagat kag kapuloan
Nga basi sa isa lang ka pagpamisok kita sa pag angkon sini ang maagawan

Date of airing: March 26, 2019